Wordless Wednesday 1/4/15 – Iris tuberosa (Hermodactylus tuberosa)

 Iris tuberosa (Hermodactylus tuberosa)
Iris tuberosa (Hermodactylus tuberosa)